A Montessori pedagógia bemutatása

Környezet

A Montessori óvodában a terembe belépőt a megszokottól eltérő látvány fogadja.
Hagyományos játékok helyett az alacsony, nyitott polcokon szép rendben sorakoznak a többnyire fából készült Montessori eszközök. Itt minden gyermekléptékű, még a képek is a gyerekek szemmagasságában vannak felakasztva. Dr. Montessori alkalmazta először a ma már természetesnek számító kis székeket és asztalokat. Az esztétikus környezetben a jól áttekinthető rend biztonságérzetet ad a gyerekeknek.

Módszer

A Montessori módszer nagy önállóságot ad a gyerekeknek tevékenységük megválasztásában, figyelembe véve egyediségüket, eltérő fejlődési ütemüket, igényeiket. Ehhez gondosan megtervezett, ösztönző, stimuláló környezetet biztosít. Az élet minden területére felkészít; a mindennapi életre éppúgy, mint a természettudományok megismerésére, zenére, mozgásra, a társadalmi érintkezés szabályaira, illemre. A Montessori játékokkal már óvodáskorban megalapozható a gyerek tanuláshoz való viszonya, játszva, saját sikerélményeként megélve.
Itt nem lehet semmit elrontani, a gyerek saját magát ellenőrzi és kijavítja. Nem mások által támasztott követelményeknek kell megfelenie, hanem saját belső vágyát kielégítve tanul, közben megismeri és megtanulja elfogadni önmagát, felismeri erősségeit és gyengébb pontjait. Kialakul benne egyfajta én-tudat, a hasznosság érzése, saját fontossága a közösség számára, felelősség mások iránt, egyúttal mások különbözőségének elfogadása. Mindenki saját magához képest a legjobb és erre büszke.
Nagy hangsúlyt kap a természet szeretete, ők viselik gondját a növényeknek, megfigyelik az állatokat, szokásaikat. Megtanulják saját maguknak és a környezetüknek gondját viselni. „Igazi” dolgokat csinálnak, és büszkék a teljesítményükre.

Pedagógus

Az óvónő szerepe, hogy a gyerek segítő társa legyen, és a háttérből hárítsa el az akadályokat, egyengesse az utat, amin a gyerekek haladnak. A felnőtt „dolga”, hogy a spontán, szabad tevékenységet ösztönző és segítő környezetet kialakítsa, a gyerek „dolga”, hogy kiválassza a számára leghasznosabb tevékenységet. Minden eszköz több módon is használható, és a velük végezhető tevékenységek egymásra épülve, szinte vezetik a gyerekeket a tudás elsajátításának útján.

Szellemi környezet

Fontosnak tartjuk, hogy biztosítsuk a gyerekek számára a szellemi fejlődésükhöz elengedhetetlen nyugalmat. A családias légkörben biztonságban érzik magukat, ugyanakkor az óvodán kívüli tevékenységeket nagy gonddal választjuk meg. Hetente járnak úszni, természetes, játékos formában tanulják az angol nyelvet.
A Montessori módszer minden eszközzel ösztönzi a gyermek természetes intelligenciáját, és harmonikus kibontakozásra bírja egyéniségét - a gyerekek egy életre szóló ajándékot kapnak, megtanulják a gyakorlatban, hogy a tanulás nem más, mint örömet és élvezetet találni kíváncsiságuk kielégítésében. Vissza

 

Fejlesztés területei

A Montessori pedagógia alapja olyan környezet kialakítása, mely az élet minden területével kapcsolatban áll. Maria Montessori kidolgozott egy olyan eszközrendszert, mely egymásra épülve fejleszti a gyermekek testi és szellemi fejlődését. Mindezt a vegyes csoportok kialakítása még inkább elősegíti, mert itt van a legnagyobb lehetőség a gyermekek szociális magatartásának alakítására, a nagyobbak felelősséggel fordulnak a kicsik felé, a kisebbek segítése által is elmélyítik saját tudásukat.
Legtöbbször egy kis szőnyegen dolgoznak, amit a munka befejeztével, a használt eszközzel együtt eltesznek. Ez térben és időben is keretet ad a tevékenységüknek, kijelöli határaikat.
A Montessori pedagógus egyik legfontosabb feladata, hogy megteremtse a gyermekek cselevési, tanulási vágyának kielégítéséhez szükséges környezetet és feltételeket. A háttérbe húzódva akkor és ott – de csak akkor és csak ott - segíti a gyermekeket, ahol azt ők igénylik. A Montessori pedagógus minden gyermek fejlődési ütemét napi pontossággal ismeri.
A köridő és a terem fejlesztési területek szerinti elrendezése a világ minden Montessori óvodájában hasonló, ezért a gyerekek akár egy másik országban is azonnal is otthonosan érzik magukat.

A köridő

A csendjáték a Montessori pedagógia sajátja. Lényege a csend átélése, a befelé figyelés, a belső nyugalom létrehozása. Elkezdődik a napunk, ilyenkor a gyermekek lecsendesülnek, a zene hatására automatikusan egy koncentráltabb, figyelmesebb magatartást követnek. A csendes gyakorlatok során kialakul az igény és képesség, hogy koordináltan, kecsesen mozogjanak, és óvatosan bánjanak a tárgyakkal – van, hogy mécsesekkel járunk körbe – melyet a gyermekek átadnak egymásnak. Ilyenkor beszéljük meg az aktuális dolgokat, a napot, a hónapot, az évszakot, ünnepeket, eseményeket, kinek milyen elmesélni valója van. Ezután elkezdődik a napi tevékenységünk.

Vissza

 

Mindennapi életre előkészítő eszközök

A gyerekeket a mindennapok történéseiben kell az önálló életre felkészíteni. Így már korán kialakul a gyerekek önállósága, és kevésbé kiszolgáltatottak. A gyakorlatoknak nem a munkavégzés a célja, hanem a belső késztetés kielégítése. „… amit a belső késztetéseinek engedve amúgy is tenni akar, azt jobban és értelmesebben tegye.” írja Montessori.
A környezet gondozására irányuló tevékenységeken kívül idetartoznak az alapvető illemszabályok is – köszönés, üdvözlés, megszólítás, ajtónyitás, csukás - valamint, a gyermekek önmagukkal kapcsolatos tevékenységeiknek gyakorlása. Nagyon fontos, hogy a gyerekek valóban takarítsanak, mossák le az asztalt, töröljék le a port, cseréljék ki a vizet a virágok alól. Csak így válik természetes cselekvésükké a gyakorlat. Ügyesedik a kezük, erősödik izomrendszerük felkészülve a későbbiekben a feladatok önálló maradéktalan ellátására.

Érzékelést fejlesztő eszközök

Montessori a valóság dolgainak pontos megismerését célozza meg. Az érzékelés fejlesztésével, pontosításával, nem csak az adott érzékszervek fejlődnek, hanem a folyamatok elvégzéséhez kapcsolódó problémamegoldó gondolkodás is. Az eszközrendszer használata során megtanulják a méretek vizuális megkülönböztetését, három dimenzióban gyakorolják a sorba rendezést, fejlődik súly-, látás-, tapintás-, hallás-, szaglás-, hő-, és ízérzékük, gyarapszik szókincsük.

Anyanyelvi nevelést, írást, olvasást elősegítő eszközök

„A személyiség fejlődése során a gondolatcsere nagyon fontos.” Maria Montessori
Ez a kor a gyermekkor érzékeny időszaka, amikor a gyermekeket elkezdi érdekelni az írás és az olvasás, és amikor szellemileg és fizikailag elég éretté válnak, elkezdenek betűket, számokat írni. Nem olvasni, és írni tanítjuk meg a gyerekeket a Montessori óvodákban, hanem a lehetőségeket teremtjük meg a tevékenységekhez.

Matematikai nevelést elősegítő eszközök

A matematika, mint tudomány a nevelésben, a gyermekek gondolkodását irányítja és előkészíti az elvonatkoztatás begyakorlását. A Maria Montessori által tudományosan kidolgozott matematikai eszközrendszer segítségével eljutnak az egyszerű világos cselekvéssoroktól a logikus gondolkodáshoz. Minden eszköz csak egy fogalmat tanít meg, így kis lépésekkel haladva egyszerűbb megérteni azokat. A feladatok egymásra épülése biztosítja, hogy a sorrendiséget betartva a logikus problémamegoldás egy magasabb szintjére juthatnak el a gyerekek.

Kozmikus nevelés

Maria Montessori pedagógiájában a békére neveléshez vezető út első lépcsője a természet, a növények, az állatok létének tiszteletére, szeretetére, és megóvására nevelés. A megismerésben alapelv a rengeteg gyakorlati tapasztalás és a konkrét élmények nyújtása. Minden egyes új ismeretanyag bevezetése a kísérletekkel, a gyakorlati tapasztalatokkal kezdődik. Ezekből a konkrét élményekből kiindulva fokozatosan jutnak el a gyerekek az absztrakt fogalomalkotásig. Maria Montessori tanításának lényeges eleme, hogy kihangsúlyozza az ember fontosságát a világban. Feladatunk kialakítani, megalapozni a más emberek, kultúrák, szokások elismerését, tiszteletét, szeretetét, a tolerancia kialakítását, a másság elfogadását. Vissza

 

Angol nyelv

Az angol nyelvvel való ismerkedés elsősorban a mindennapos tevékenységekbe beépülve jelenik meg. Arra törekszünk, hogy a gyerekek számára természetes legyen, hogy többféle nyelv és többféle kultúra létezik. Ezt a csoportba járó, nem magyar anyanyelvű gyerekek jelenléte is segíti. Az angolul értő és beszélő óvónő inspiráló jelenléte mellet a gyerekek ebben is szabad választásuk szerint vesznek részt, ők döntik el, hogy milyen mértékben használják az idegen nyelvet. A pedagógus feladata, hogy ehhez kedvet csináljon, és felkeltse a gyerekek érdeklődését.
A köridő különösen alkalmas a nyelv spontán használatára, gyakran énekelünk, mondókázunk angol nyelven, hiszen az idegen nyelv ritmusára, kiejtésére a zene segítségével lehet legjobban ráérezni. Az óvoda alapítója, Carol, amikor Magyarországon van, rendszeresen megjelenik köridőben egy kis mókázásra.
Óvodás korban a tanulás még kevésbé alapul verbalitáson, szavak megértésén, mint később, inkább tevékenység közben történik. A mozgás, cselekvés, érzékelés segíti a befogadást. A kisgyermek fő tevékenysége a játék, ezért a nyelvi foglalkozásokat mindig játékhoz, koruknak megfelelő tevékenységhez kapcsoljuk. Vissza

 

Táplálkozás/egészség

A nagyon ízletes, elsősorban baromfiból, sok zöldségből, gyümölcsből álló ebédet Zuglói óvodánkba a JUNIOR Rt. konyhája szállítja. Reggelire és uzsonnára bio élelmiszereket rendelünk, így egészséges, tartósítószer, és vegyszermentes zöldségeket, gyümölcsöket, tej- és hústermékeket esznek a gyermekek. A reggelinek és az uzsonnának mindig része a zöldség és gyümölcs.
A Nagytétényi óvodában a napi háromszori étkezést a Galantin Bt. biztosítja.
Minden nap tízóraira, az udvari játék előtt is eszünk gyümölcsöt. Az egészséges ételek rendszeres fogyasztása beépül a gyermekek tudatába, későbbiekben szokássá válik.
Környezettudatosság
Azoknak a gyerekeknek, akik ma óvodáskorúak, felnőttkorukra valószínűleg másképp kell tekinteniük a Föld bolygóra. Jobban oda kell figyelniük a környezetük védelmére, az ivóvízre, a hulladékokra, a növény és állatvilág szükségleteire, a vegyszerek és az energia használatára. Fontosnak tartjuk, hogy ezt a szemléletet minél hamarabb magukévá tegyék. Életkoruknak megfelelő támpontokat keresve csatlakoztunk a Tengerecki programhoz. Vissza

 

Maria Montessori

Dr. Maria Montessori, az első olasz orvosnő, 1875-ben, Olaszországban született. A gyermekek között végzett munkája során szerzett megfigyeléseire és tapasztalataira alapozva új módszert és eszközöket dolgozott ki a gyerekek képességeinek fejlesztésére az élet és a tanulás minden területén. Olyan teljes és átfogó nevelési módszert alakított ki a test, az elme és a lélek fejlesztésére, mely minden kultúrában, minden időben alkalmazható, működtethető.
Véleménye szerint minden gyerek belülről motivált a tanulásra, a gyerekek a tudást különösebb erőfeszítés nélkül magukba szívják, ha megfelelő cselekvést a fejlődésüknek megfelelő időben biztosítjuk. Dr. Montessori hitte, hogy a gyermek elméje az első hat évben a legfogékonyabb és leghatékonyabb, amikor spontán módon, természetesen és élvezettel tanul.
A világnak örökségül egy olyan pedagógiai rendszert hagyott hátra, melyben a filozófia a gyakorlattal szorosan összekapcsolódik. Pedagógiájának középpontjában a gondosan megtervezett és felépített környezetben szabadon tevékenykedő gyerek áll.

Sok könyvet és számos cikket írt tapasztalatairól. Hollandiában halt meg 82 éves korában. Vissza